Jouw filmpje op de grote schermen aan de gevel? Unieke winactie t.g.v. heropening vernieuwde entree Corio Center.

Op vrijdag 19 april a.s. heropenen we de vernieuwde entree aan de Saroleastraat. Vanaf 15u00 is iedereen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de heropening maken we de winnaars bekend van de unieke winactie. Je kunt prachtige prijzen winnen. De hoofdprijs is een reis naar Disneyland Parijs t.w.v. maar liefst €1.000 van D-Reizen. De 2e prijs is een spelcomputer t.w.v. €350 van Mediamarkt. De 3e prijs is een nieuwe outfit van Mango of New Yorker t.w.v. €150.

Wat moet je doen?
Maak een korte video (maximaal 1 minuut, zonder geluid, landscape formaat) van of in Corio Center en upload die op Facebook. De origineelste filmpjes vertonen we ook op de grote schermen aan de gevel. Je inzending moet binnen zijn uiterlijk 14 april a.s. De prijsuitreiking is op vrijdag 19 april.

 

ACTIEVOORWAARDEN CORIO CENTER 

De winnaar zal worden vermeld op de Facebook pagina van Corio Center en zal via Facebook bericht ontvangen over de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Indien de winnaar niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Corio Center zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Tevens mogen prijzen niet worden doorverkocht.

Prijswinnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Corio Center gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Corio Center is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

Medewerkers van winkelcentrum Corio Center en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname.

Corio Center behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.

Behalve in geval van opzet of grove schuld is de winkeliersvereniging niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

  • het niet kunnen deelnemen aan de actie;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • gebreken aan de prijs;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

De inzending van de deelnemer mag niet aanstootgevend zijn, ongepaste woorden of combinaties van letters en cijfers bevatten, een naam of adres anders dan je eigen naam of adres bevatten, in strijd zijn met de voorwaarden.

Met de inzending van materiaal zoals eventuele foto’s, afbeeldingen, video- of geluidsfragmenten, verklaart de deelnemer dat deze materialen geen inbreuk maken op eigendomsrechten van anderen en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd zijn met de goede smaak of fatsoen; Corio Center heeft het recht om ingezonden materiaal te weigeren of te verwijderen als het vermoeden bestaat dat dit het geval is.

Deelnemer vrijwaart Corio Center voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun eigendomsrechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Corio Center heeft het recht om deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen en behoudt zich het recht voor om deze actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde prijzen, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist de winkeliersvereniging Corio Center.